Víra v hlavě a víra v srdci

13.01.2015 19:36

V čem je vaše nebo moje víra? V kompromisu? Charles Bukowski v jednom rozhovoru řekl: "Víra je v pořádku, teda pro ty, co ji mají. Já mám více víry v instalatéra než ve věčné bytí. Oni dělají dobrou práci. Zajišťují, že hovna plavou."

       

V lidské přirozenosti za jeho života je dělat to, co je pro něj v danou chvíli nejlepší. Každá filozofie a věda je vpodstatě jedině o tom, co je pro člověka nejlepší. Pokud se lidem neukáže, co je pro ně nejvýhodnější dělat (pokud na to nepřijdou sami), jak potom mohou říkat, že chtějí dělat, co je lepší, když třeba vůbec ani nemohou? Pokud to neudělají oni, musejí to udělat jejich děti, jinak je život na nic.

Existuje hypotéza psychologů, že vzdělání a víra v Boha má úzkou souvislost s inteligencí člověka. Tedy výzkumy amerických a britských vědců (profesor psychologie Richard Lynn) potvrzují normální předpoklad, že lidé s vyšším IQ dosahují vyššho vzdělání, ale prý se mnohem častěji odklání od víry v Boha. Psychologové poukazují na historický vývoj všech společností. S rozšiřující se vzdělaností jednotlivých národů klesá podíl věřících. Kdybych tuto hypotézu aplikoval na Čechy s jejich velmi vysokým procentem ateistů, museli bychom být národem s největším IQ v Evropě. Odpůrci této teorie proto tvrdí, že spojovat takto náboženskou víru a velikost IQ může vést k nebezpečnému trendu, a to k rozvoji zjednodušeného výkladu náboženství, jako by to náboženství byla nějaká primitivní záležitost. Pro elitu, která se uplatňuje v náboženství a využívá své vysoké IQ, to primitivní záležitost být nemůže. Nebyla to primitivní záležitost před časem pro pátera Matěje Antonína Koniáše a není primitivní ani pro katolického kněze Tomáše Halíka v současné době.

V době svého života Leonardo da Vinci nezapřel svůj vztah k církvi, když o jejich zástupcích napsal: "Bude mnoho těch, kdož opustí lopotné řemeslo, námahy a strasti života i majetku a odejdou trávit své dny blahobytně v nádherných budovách; prý je to prostředek, jak získat přátelství boží."  Když v roce 1550 napsal Giorgio Vasari fascinovanou ódu o tomto géniovi, který přesáhl svým intelektem ve všech oborech kohokoliv na zemi, dovolil si nejprve poznamenat, že "Leonardo da Vinci si pro sebe vytvořil natolik kacířskou doktrínu, která zřejmě staví vědecké znalosti nad křesťanskou víru, a tak nebyl závislý na žádném náboženství."  Do knihy to ale napsat nemohl.

Řekl bych, že pro Leonarda Bůh neexistoval, stejně jako Bůh umřel pro mnoho dalších géniů v pozdější době osvícenství a racionalismu. On totiž tento tvůrce s velmi vysokým IQ o lidech neměl moc pěkný názor, protože s vírou v Boha by následující napsal úplně jinak:

"Na zemi spatříme tvory, kteří budou stále mezi sebou bojovat, a bojující strany si navzájem způsobí velké škody a smrt. Jejich zloba bude bez hranic. Svými strašnými pařáty vyvrátí valnou část stromů z rozlehlých lesů světa, jedinou jejich touhou bude přinášet nenasytně všemu živému smrt a zármutek, trápení, strach a zahánět je na útěk. Z nezměrné pýchy se budou chtít povznést až k nebesům, ale přílišná váha jejich údů je podrží na zemi. Na zemi nebo pod zemí i ve vodě nezůstane nic, co by nebylo pronásledováno, odstraněno nebo pokaženo a z jedné krajiny přesouváno do druhé; a jejich tělo se stane hrobem všech živých těl, která připravili o život. Ó světe, jak to že se neotevřeš a nezřítíš do hlubokých trhlin svých ohromných propastí a jeskyň? Neukazuj déle nebesům zrůdu tak krutou a bezcitnou!"

Když ve svém filosofickém díle pohřbil Boha Fridrich Nietzsche, je docela možné, že těch posledních deset let života totálního rozkladu mozku dostal jako svůj záhrobní dar od Boha, pokud ne od syfilitické štětky. Nepotřeboval se už zbavovat hříchu vírou v Krista, jako ti, kteří nemusí osvětlovat svůj život rozumem a volit to, co je pro ně lepší. Potřebují jen věřit, že je Kristus vykoupil z hříchů, a potom budou vždy ctnostní a úplně dobří. Nepotřebují moc namáhat rozum a ve své ctnosti se nemohou vůbec mýlit. Oproti tomu inteligentní nevěřící jedinec, který 30 - 40 let studoval literaturu, rozvíjel svého ducha a teď zmoudřelý, na vrcholu života, který může celý přehlédnout, stojí jako hlupák a jasně si uvědomuje, že život nic není a ani nebyl a nebude, a někdo se baví. Ale jestli ten někdo je nebo není Bůh, vůbec neznamená, že dotyčnému bude líp.

V současné době vůbec není podstatný jakýkoliv spor současných potomků všech evropských národů mezi sebou na platformě Evropské unie vlivem dluhové tragikomiky jihu, severu nebo centra v Německu, jak řešit euro, úrokové míry eurobondů a podmínky vzniku evropského soustátí s jednotnou fiskální ekonomikou. Tito lidé tvoří civilizaci, která vznikla vlivem a z kořenů křesťanské víry, ale vlivem své politické ubohosti, kterou nazývají korektností se pomátli a v zájmu svého humanitářství a multikulturalismu pouštějí do svého domu členy islámského náboženství, které je s touto civilizací v regulérním džihádu. Existuje spousta lidí, kteří si uvědomují to zásadní nebezpečí naší civilizace a burcují. Patřila mezi ně italská novinářka Oriana Fallaciová, která zemřela v roce 2006 a napsala knihu Hněv a hrdost. Stejně jako německý ekonom Thilo Sarazin s knihou Německo páchá sebevraždu. Kéž by to byla povinná četba.

Všichni Evropané by si měli uvědomit, že muslimská víra nemá kompromis. Evropané jsou svým přístupem k islámu rozvrstveni individuelně do mnoha vrstev, ale lidé patřící islámu tolik vrstev nemají. Jejich vrstvy se liší pouze v nedočkavosti své totální převahy. Ti mírní a ne nebezpeční mají času dost, ti nejvíce nedočkaví jsou v ISILU s černou kuklou na hlavě a vraždí. Všichni Evropané bez víry k jedinému bohu Alláhovi by si měli uvědomit, že mu stejně patří, protože KAŽDÝ člověk na tomto světě se narodil jako muslim, ale tady v Evropě jme zatím byli vychováváni bez zásahu proroků a jejich vykladačů - imámů. Konvertité, imigranti a jejich potomci napravují prozatímní nerovnováhu muslimské víry s  ateismem, křešťanskou, židovskou či jinou vírou v současné Evropě, protože po celou dobu historie Evropy to rozšíření muslimské víry násilím nešlo uskutečnit.

Abychom se konečně vrátili k jedinému bohu Alláhovi a jeho prorokovi Muhammadovi  pomáhá urputně současná evropská elita politiků s prašivinou politické korektnosti spolu s úsměvem humanity a bezbřehé socializace. V budoucím historickém posouzení se nakonec tito politici stanou těmi užitečnými idioty zkázy, kteří dopomohli ke konečnému řešení, kdy křesťané v Evropě budou minoritou. Bude to však řešení bez rozumu a úpadek, protože pro lidstvo je jen jedna cesta Alláha, ostatní cesty jsou od ďábla.