Charles Bukowski, uhel (90 x 60 cm), 1,500,-Kč

Charles Bukowski, uhel (90 x 60 cm), 1,500,-Kč